FOLLOW US

Description

  • Ultra low viscosity ink เขียนลื่นยิ่งขึ้นหมึกไหลสม่ำเสมอเส้นไม่ขาด
  • ปากกาแบบกดสะดวกในการใช้งาน
  • หมึก:น้ำเงิน แดง
  • หมึก: Oil base
  • เส้นขนาด:0.5 มม.